AWS RDS

AWS RedShift

AWS Kinesis

Dynamo DB

AWS Glue

AWS Athena